"ติวเตอร์การบิน" เป็นทีมงานที่รับติวเข้ม เพื่อสอบเข้า ”สถาบันการบินพลเรือน” ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า 9 ปี โดยมุ่งเน้นการเรียนการสอน ที่สร้างประโยชน์แก่ตัวนักเรียนนักศึกษาเอง เพื่อหวังผลให้น้องๆประสบความสำเร็จสูงสุด เน้นคุณภาพอย่างแท้จริง ไม่เน้นปริมาณ เป็นสถาบันติวที่เหมาะสำหรับน้องๆที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5,6 ที่ต้องการเตรียมตัว เตรียมพร้อมสู่การเป็นนักเรียนสถาบันการบินพลเรือนโดยมีพี่ๆทีมงานติวเตอร์ที่มีประสบการณ์ เทคนิค ทักษะ และมีความชำนาญในการสอนแต่ละวิชา คอยเพิ่มความรู้ และสร้างความมั่นใจในการทำข้อสอบให้กับน้องๆ ด้วยเนื้อหาการเรียนการสอนที่ครบถ้วนตั้งแต่พื้นฐานการบิน คำแนะนำในการวางแผนให้กับตัวน้องๆเอง ตลอดจนการทดสอบ Pre-test การสอบสัมภาษณ์ ก่อนที่จะถึงการสอบจริง

 


มีคำแนะนำจากรุ่นพี่ที่ผ่านการสอบเข้าในปีล่าสุด พบรุ่นน้องในห้องเรียน เพื่อบอกเล่าถึงประสบการณ์ต่างๆในการเข้าสอบ

กระบวนวิชาที่เปิดสอน มีทั้งหมด 4 วิชา ได้แก่ คณิตศาตร์ ฟิสิกส์ อังกฤษ และ พื้นฐานการบิน ซึ่งเป็น 4 วิชาที่ใช้ในการสอบ ซึ่งแต่ละกระบวนวิชานั้นทางสถาบันได้จัดพิมพ์คู่มือประกอบการเรียนการสอนให้กับน้องๆสมาชิกที่สมัครติวเข้ามาในแต่ละคอร์ส และวิชาที่สำคัญมากที่สุดคือ วิชาพื้นฐานการบิน ส่วนใหญ่น้องๆทำได้ไม่ดีมากที่สุด เพราะไม่มีการเรียนการสอนในชั้นมัธยมปลาย (ม.4-ม.6)